سورتمه 2008

16 01 2008

ما که با تیوپ میریم شما چی ؟
مواظب باش زمین نخوری

6 01 2008

به مناسبت روز زیبای برفی تهران